De belastingadviseurs van Maguire zijn gespecialiseerd in de Internationale belastingregels die gelden voor werknemers in de luchtvaart. Deze regels gelden niet alleen voor piloten, maar voor al het cabinepersoneel. Werknemers in deze sector krijgen regelmatig te maken met de lokale fiscale regels van meerdere landen. Het is dan ook belangrijk dat je belastingadviseur goed thuis is in deze materie. Je wil immers voorkomen dat je onnodig veel of dubbele belasting betaalt. Daarnaast wil je ook graag van tevoren weten hoeveel belasting je verschuldigd zal zijn over jouw inkomen. Maguire heeft ruime ervaring met de interpretatie van internationale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Desgewenst gaan we voor je in overleg met de belastingdienst en vragen we vooraf een uitspraak voor je aan over jouw concrete rechtspositie.

Wij signaleren een sterke stijging in het aantal piloten die in Nederland wonen, maar werkzaam zijn buiten Nederland. Denk hierbij aan in Nederland woonachtige piloten die vanuit een luchthaven (basis) in Engeland, China of Turkije werken of piloten die wonen in Spanje en werknemer zijn van in Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappijen. In deze situaties zijn de bilaterale belastingverdragen van toepassing waarin is geregeld welk land belasting mag heffen (het woonland of het werkland) over het inkomen.

Nagenoeg alle belastingverdragen zijn gebaseerd op het OESO-modelverdrag. Voor piloten is in dit modelverdrag -anders dan voor andere werknemers- een speciaal artikel opgenomen. Op grond van dit artikel komt de belastingheffing toe aan het land waar de werkelijke leiding is gevestigd van de onderneming die het vliegtuig exploiteert. Nederland heeft echter een aantal verdragen gesloten waarin in afwijking hiervan de heffing is toegewezen aan het woonland van de werknemer. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is vastgelegd dat het werkland mag heffen, waardoor in Nederland woonachtige piloten die werken voor een Duitse luchtvaartmaatschappij gebruik maken van het gunstige Duitse belastingtarief. Piloten die wonen in Spanje en werken voor een in Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappij genieten onder voorwaarden een belastingvrijstelling over een groot deel van hun salaris. In het jaar van emigratie van Nederland naar Spanje is timing essentieel. Nederland en Spanje kennen verschillende regels voor de belastingheffing over bepaalde periode, wat onder omstandigheden fiscaal gunstig kan uitpakken. 

De toewijzing van de heffingsbevoegdheid tussen landen en de van toepassing zijnde voorkomingsmethodiek van dubbele belasting kan grote gevolgen hebben voor uw te betalen inkomstenbelasting. Om zekerheid te garanderen over uw situatie kunnen wij desgewenst een uitspraak van de belastingdienst vragen die duidelijkheid verschaft over de toewijzing van de belastingheffing. Een dergelijke uitspraak heeft Maguire bijvoorbeeld verkregen voor piloten die woonachtig zijn in Nederland, maar voor een in China gevestigde luchtvaartmaatschappij werken.

Bedenk echter wel dat wanneer een ander land dan Nederland belasting over het inkomen mag heffen, dit betekent dat de piloot niet altijd gebruik kan maken van de Nederlandse fiscale aftrekposten. Immers, indien iemand geen Nederlandse belasting betaalt, kan men ook geen aftrekposten op de te betalen belasting in mindering brengen. Nederlandse aftrekposten waaraan gedacht moet worden, zijn de hypotheekrenteaftrek of de aftrek van studiekosten.

Voor de nationale sociale verzekeringen is belangrijk te weten in welk land u verplicht sociaal verzekerd bent. Voor EU-lidstaten geldt met ingang van 28 juni 2012 dat piloten vallen onder de sociale zekerheidswetgeving van de lidstaat waar de werkgever de thuisbasis heeft: de locatie waar het vliegtuig opstijgt en landt. In zaken van vóór 28 juni 2012, of waarbij niet EU-lidstaten betrokken zijn, kan de verzekeringsplicht van geval tot geval verschillen. Indien u verzekerd bent in het buitenland kunnen de door dat land ingehouden premies (soms) in aftrek komen in Nederland. Om hier zekerheid over te krijgen kan Maguire aan de SVB verzoeken om een verklaring omtrent de verzekeringsplicht af te geven.

Wist je bijvoorbeeld dat de studiekosten die verband houden met het behouden van het vliegbrevet, gewoon aftrekbaar zijn? Het Hof in Den Haag besliste op 4 april 2017 dat een piloot de profchecks, theorielessen en praktijklessen gewoon mocht aftrekken als zijnde studiekosten. Kosten voor het KIWA brevet zijn echter niet aftrekbaar. Aangezien opleidingskosten van piloten zeer hoog zijn, is de fiscale aftrekbaarheid van deze kosten een enorm voordeel. Studiekosten dienen altijd in het jaar waarin de kosten gemaakt zijn in aftrek te worden gebracht. Dien dan ook altijd een aangifte inkomstenbelasting in dat betreffende jaar in, om de gemaakte studiekosten in aftrek te brengen. De studiekosten vormen op die manier een restant persoonsgebondenaftrek welke in de toekomst verrekend kan worden met positieve in Nederland belastbare inkomsten. Helaas wilde het Hof Den Haag geen aftrek verlenen voor medische kosten in verband met het houden van het vliegbrevet. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft echter in afwijking van Hof Den Haag in een recente uitspraak van 30 mei 2017 de aftrek voor medische kosten die verband houden met het vliegbrevet wel gehonoreerd. Op 1 juni 2018 heeft de Hoge Raad echter in afwijking van het Hof Arnhem-Leeuwarden definitief bepaald dat de kosten van een medische keuring van een piloot geen aftrekbare scholingsuitgaven vormen. Volgens de Hoge Raad was er geen direct verband tussen de medische keuring en een leertraject. De keuring was een vereiste voor het uitvoeren van een verplichte lesvlucht die benodigd was voor het behoud van de geldigheid van het vliegbrevet, maar dat bracht niet met zich mee dat deze kosten daardoor in direct verband met een leertraject stonden. 

Voorbeelden van onze diensten voor piloten zijn: 

  • advisering fiscale gevolgen werken in een ander land;
  • verdragscheck ter bepaling fiscale positie werken in ander land;
  • verzoek uitspraak belastingdienst inzake interpretatie belastingverdrag;
  • beantwoorden vragenbrieven belastingdienst;
  • voeren van bezwaar- of beroepsprocedures;
  • opstellen reguliere aangifte inkomstenbelasting;
  • opstellen emigratie aangifte inkomstenbelasting;
  • hulp bij opstellen van Spaanse aangifte inkomstenbelasting (voor in Spanje woonachtige piloten);

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

Heb jij vragen over Maguire?

Laat ons je terugbellen!